Virkeligheden vildere end drømmen

 

 Den torsdag eftermiddag, hvor Børns Hver­dag er på besøg, er en helt almindelig tors­dag eftermiddag, og det er som at træde ind i en myretue, hvor en livlig aktivitet præger billedet både ude og inde. Børn, der bliver hentet, børn, der leger og børn, der kommer.

Vi starter interviewet med at sidde i kontoret. Deltagere er leder og ejer Debbie Jensen samt pædagogisk leder Bettina Rønn. Vi regner med at der er mest ro på kontoret, men også her er livlig aktivitet, idet der er overlevering af beskeder. Men det, der helt afbryder interviewet er en per­le, der på forunderlig vis er havnet inde i en næse på en lille pige, der naturligvis er ked af det.

Debbie forlader for en stund intervie­wet, idet perlen er drilsk og ikke lige umid­delbart vil forlade pigens næse.

Bettina Rønn, der har været i Troldehu­len i seks år og er pædagogisk leder, for­tæller om de sidste par års store vækst: ”Der var på et tidspunkt 150 børn på ven­telisten, hvorfor vi for en tid lukkede den. Det var jo ikke realistisk, at vi kunne få plads til alle de børn”

Hun fortsætter: ”Familierne vælger Trol­dehulen på grund af beliggenhed, fleksibi­litet og det pædagogiske tilbud”.

     Troldehulen har indrettet sig med den ultimative fleksible åbningstid, der hedder 365 dage om året og åben 24 timer i døgnet. Og det er meget populært, idet børnefamilierne har mulighed for at få arbejdsliv og familieliv til gå op i en højere enhed.

”Vi er ligeglade med om forældre­ne er på arbejde eller om der er et møde eller en julefrokost, der optager deres tid. Vi skal bare vide det fem uger i forvejen, så vi kan tilrettelægge vores vagtplaner”, siger Bettina Rønn.

     Men fleksibiliteten er ikke kun for­beholdt børnefamilierne i Esbjerg Kommune. Børnefamilier fra de om­liggende kommuner kan pendle ind med deres børn, så de, hvis de har behov for pasning, så kan de søge om at få en plads i Troldehulen.

     ”Man har 200 timer på en måned som man kan bruge, hvornår man vil, og der er ca. 30 tilmeldt døgnmodulet for tiden. No­gen gange har vi kun et enkelt barn, men når vi ved det, så er der jo taget højde for det i vagtplanen”, siger Debbie, der nu er vendt tilbage til interviewet, da den lille pi­ges mor er nået frem, og har overtaget op­gaven.

     Fordelen ved at have åbent om aftenen er også, at rengøringen foregår om afte­nen af det personale, der er på arbejde, li­gesom kontorarbejdet også bliver klaret om aftenen, hvor der er langt færre børn, end om dagen.

     ”Det giver os flere timer til børnene, og det er rigtig dejligt”, siger Bettina Rønn.

 

Tydelig pædagogik

 

Men det fleksible tilbud og institutionens beliggenhed gør det ikke alene. Det pæ­dagogiske arbejde gør, at man har en me­get direkte dialog med familierne, så man støtter familierne i børnenes udvikling, og forholder sig til emner, der debatteres i det øvrige samfund.

     ”Det betyder blandt andet, at vi kom­menterer det, hvis forældre bærer rundt på deres børn, hvis der ikke er nogen ind­lysende grund til det. Børnene kan sag­tens selv gå ud til bilen eller ind i instituti­onen”, fortæller Debbie.

I institutionen sender man også artikler ud på forældrenettet, hvor pædagogerne skriver deres holdninger til emner som ek­sempelvis ”Curlingbørn”, sociale medier osv.

     ”Vi gør det fordi vi bruger vores faglig­hed omkring sund udvikling af børn, og hvis vi er tydelige omkring det vi ser, og det, der i øvrigt optager os i samfundet om børns udvikling, betragter vores forældre os også som en ligeværdig og god partner, at diskutere aktuelle problemstil­linger med. Og det sætter både vi og ”vo­res forældre” pris på”, fortsætter Debbie.

Og det betyder også, at det er tydeligt, hvis der er et enkelt barn, der har en ud­fordring som eksempelvis, at bide. I Trol­dehulen er åbenheden og fagligheden et adelsmærke, og det er der, hvor de kom­petencer som det pædagogiske personale bliver rigtig tydeligt, og det er helt bevidst.

”For os er det vigtigt at personalet ser sig som medskabere af Troldehulen. De er ansat fordi de har nogle kompetencer som er gode og en faglighed som de anvender professionelt”, siger Debbie.

 

Døgnåbning er et populært emne

 

Troldehulen har valgt at sige nej til besøg fra pressen og også inspirationsbesøg, når det bliver for meget og for hyppigt med henvendelse fra personer, der søger inspi­ration til etablering af døgnåbent tilbud.

”Vi har været nødt til at lukke for inspi­rationsbesøg, for det er indimellem meget voldsomt, og det er hver uge, at der en – to gange er nogen, der ønsker at komme på besøg. Vi er ikke nogen zoologisk have, men henviser i stedet til DLO, der har viden om, hvorledes man etablerer sig”, lyder det fra Debbie, der ikke vil op­fattes som værende afvisende, men holder fast i, at det er børnenes hverdag, der er i fokus for dem.

Det betyder også, at et pressebesøg er forbeholdt et fagblad, hvilket skribenten er meget taknemmelig for.

 

Samarbejde med kommunen fungerer

 

Mange steder i landet er der knaster i sam­arbejdet mellem de private institutioner og kommunerne, men lige nu er det ikke til­fældet mellem Troldehulen og Esbjerg kommune.

”De pædagogiske konsulenter roser os”, siger en stolt Debbie.

Men det har ikke altid været sådan, idet der har været udfordringer med normerin­gen.

     ”Kommunen ville have vi skulle have 50% pædagoger og 50% medhjælpere, uanset, hvilke arbejdsopgaver, der var tale om. Det var en minimums normering, og det gav ingen mening. Vi måtte fyre nogle medhjælpere, men har i stedet ansat flere pædagoger.  Vi har haft en god dialog, og har nu 60% pædagoger i de børnerelate­rede timer, og det fungerer fint”, lyder det fra Debbie.

Men Janteloven gælder også i Esbjerg, og for Debbie, der er blevet en offentlig person, mærkes det også indimellem:

”Folk, der ikke kender mig, har en me­ning om mig. Det tog noget tid at vænne sig til, men sådan er det”, lyder det konsta­terende fra Debbie.

     ”Der har også været rygter om, at man gerne må aflevere syge børn hos os, men det passer altså ikke. Vi har nøjagtigt de samme regler som andre steder, men vi har en særlig regel omkring skoldkopper, hvor børnene godt må komme, når de er friske nok til det, uanset om sårene er helt væk”, fortæller Bettina Rønn,

 

Sund økonomi

 

På spørgsmålet om, hvorvidt Troldehulen er blevet det som Debbie ønskede sig, svarer hun:

”Det er faktisk blevet vildere end drøm­men. Det er gået rigtig, rigtig stærkt, og vi har haft travlt med at holde fast i det vi vil pædagogisk, for det skal være ensartet, så børn og forældre kan genkende linjen, uanset, hvem de møder. Det har været mange forhindringer, med love og regler, men det har været besværet værd”.

     Troldehulen er for længst færdig med den tilbygning som var i gang, da Børns Hverdag sidst var på besøg, men der er si­den kommet nyt tag på hele bygningen, og også legepladsen er blevet væsentlig større.

     Det var Debbies mand, der i sin tid op­fordrede hende til at starte institutionen, og på spørgsmålet om, hvad han siger i dag, lyder det: ”Han taler om, at jeg godt kunne være noget mere hjemme”, siger en smilende Debbie, der har svært ved at vende ryggen til sit livsværk.

     Hun er i gang med en diplomlederud­dannelse og også i gang med at uddanne sig til pædagog.

”Jeg er i både i Odense og Åbenrå to-tre gange på en måned, og for mig føles det næsten som at have fri, men det er dej­ligt at bygge på”, fortsætter hun

      Personalet deltager i kommunens SKAL-kurser, men opfordres ellers til at holde sig opdateret om, hvad der er af relevante ud­dannelsestilbud, herunder på efteruddan­nelse.dk, og kommer en medarbejder med et kursus, vurderer man sammen om det er relevant og hvornår gennemførelse kan planlægges.

      Det har været en fornøjelse igen, at være på besøg i Troldehulen, der virker som en meget sund og livskraftig institution, med personale, børn og forældre, der tri­ves og har en udviklende hverdag.

I øvrigt kom perlen i næsen ud, og den lille prinsesse er glad igen.