Torup børnehave fyldte 20 år!

Torup børnehave er en lille forældreoprettet puljeinstitution med plads til 25 børn fra 2-5 år.

Børnehaven ligger i landsbyen Torup i Halsnæs kommune, umiddelbart overfor en af Danmarks ældste økologiske landsbyer, Dyssekilde, hvorfra de fleste børn kommer.

 

Af Morten Kyst – fotos venligst udlånt af Torup børnehave

 

Torup BørnehaveTorups forældre turde selv”. Dette var overskriften i det daværende ”DLO-bladet”, nr. 7, 1991. Historien handlede om at en gruppe forældre havde taget initiativ til at oprette en lille børnehave i landsbyen Torup i den daværende Hundested kommune. Det havde længe været et ønske at få en lokal børnehave, da landsbyens børn blev passet i øst og vest. Nogle af forældrene havde et akut pasningsbehov, og etableringen af den økologiske landsby Dyssekilde i Torup i 1990 gjorde behovet større.

 

Børnehaven startede på privat initiativ d. 1. august 1991. Man kunne ikke vente på kommunens godkendelse. Fra starten var der 12 børn i de midlertidige lokaler på Dyssekildegård, som tilhørte ØD – Økosamfundet Dyssekilde. For egen regning satte forældrene lokaler og brugte møbler i stand, samt etablerede en legeplads. Personalet bestod af en pædagog på iværksætterydelse, forældre samt en pensioneret pædagog i ydertimerne

 

En af landets første Puljeordninger

 

1. januar 1992 godkendte kommunen så børnehaven som en puljeordning med plads til 12 børn.

Børnehaven fik således et fast kommunalt tilskud pr. barn, men måtte selv sørge for betaling af husleje, el, varme og vedligeholdelse, etc..

 

I løbet af 1992 kunne børnehaven flytte til de nuværende lokaler, da den gamle aftægtsbolig, Villa Ro, blev ledig. Forældrene forpligtede sig til at lægge 40 arbejdstimer til istandsættelsen af huset, og på den måde byggede forældrene deres egen børnehave.

 

Børnenormeringen voksede til de nuværende 25 børn og i 1996 havde man for første gang venteliste til institutionen. 

 

Grundet manglende tilskud til driften, har det i perioder været svært at få økonomien til at hænge sammen, og børnehaven har af samme grund været truet af lukning. Der har løbende været forhandlinger med kommunen om tilskud til drift. Vilkårene er lidt efter lidt blevet bedre, og i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev de sidste afgørende streger slået.

Institutionen har i dag en udmærket driftsaftale med kommunen, som sidestiller den økonomisk med de kommunale daginstitutioner i forhold til drift samt børnerelaterede tilskud.

Efter mange år med et økonomisk pres har institutionen i dag en sund økonomi.

 

Børnehavens Værdier

 

Det er formålet at skabe en lille overskuelig børnehave, hvor forældrene i højere grad end normalt deltager i arbejdet samt et sted hvor børnene også kan have kontakt efter pasningstid” sagde en af initiativtagerne i 1991.

 

I dag lever børnehaven i bedste velgående og det gør de oprindelige værdier også. Børnehaven har forstået at udvikle sig med tiden og samtidig værne om de fine idealer, værdier og traditioner, den blev skabt ud fra. Det er en børnehave hvor respekt, nærvær og fællesskab er en selvfølge, hvor kommunikationen bygger på tillid og gensidig interesse, og hvor arbejdsglæden er stor.

Børnehaven har stor søgning og ventelisten er lang.

 

Det er på mange måder ”against all odds”, at Torup Børnehave fejrer 20 års jubilæum, og at fødselaren lever i bedste velgående. Igennem de sidste 10 år har KL, organisations- og ledelseseksperter, kommunale forvaltere m.fl. prædiket, at sådan en ”størrelse” ikke er bæredygtig, hverken ledelsesmæssigt, pædagogisk eller økonomisk. I samme periode har der skyllet en bølge ind over området, i form af institutionssammenlægninger, lukninger, ledelsesmodeller og en generel påstået effektivisering og strømlining af dagtilbuddene.

 

 

Hvordan kan det lade sig gøre?

 

Børns Hverdag har spurgt Torup børnehaves leder gennem de sidste 3 år, Susie Eliasson, om, hvad årsagerne kan være til, at en lille børnehave med 25 børn overlever – og lever godt? Sussie svar er bl.a.:

 

”For det første har vi et respektfuldt samarbejde med Halsnæs kommune. Vi inddrages i mange tilfælde på lige fod med de kommunale institutioner og personalet har mulighed for at deltage i de uddannelsesforløb, der sættes i gang. En god driftsaftale giver en stabil økonomi, med mulighed for at bevare en god standard.

 

Forældreinvolvering!: At have sit barn i Torup Børnehave er oftest et bevidst valg, og forældrenes interesse, opbakning og deltagelse er det fundament børnehaven er bygget på. Er du forælder i Torup Børnehave, har du sagt ja til en høj grad af indflydelse og en høj grad af forpligtelser.

Ud over den enestående mulighed for at være en tæt og naturlig del af sit barns liv i børnehaven, er det ingen hemmelighed at forældreinvolveringen også er en nødvendighed for at få dagligdagen til at hænge sammen timemæssigt i den lille institution. Som forælder forpligter man sig til at arbejde i børnehaven 2 dage om året pr. barn, til at deltage i arbejdslørdage og andre praktiske gøremål.

 

For det tredje har vi en engageret og fleksibel personalegruppe, som er indstillet på den store åbenhed, og som ser muligheder frem for begrænsninger. Her er vilje, nysgerrighed og høj faglighed samtidig med at vi er realistiske i forhold til de ressourcemæssige vilkår.

Hver dag har vi et kort morgenmøde hvor vi planlægger dagen ud fra de konkrete ressourcer der er, ud fra mottoet: ”En god hverdag – hver dag”. Og det vigtigste vil altid være at vælge mulighed for nærvær – også på bekostning af planlagte aktiviteter.”

 

Ovennævnte genspejler fint § 2 i institutionens vedtægter:

”Torup Børnehave skal kendetegnes ved en høj grad af kommunikation personale og forældre imellem. Dels i forhold til samværet omkring det enkelte barn og dels i forhold til de praktiske arbejdsopgaver, der knytter sig til driften af børnehaven (pasning af børn, vedligeholdelse, hovedrengøring og arrangementer/fester).

Forældrene inddrages i pasnings- og vedligeholdelsesopgaver i det omfang den aktuelle forældrekreds og personalet skønner det nødvendigt.”

 

Og så blev der holdt fødselsdag!

 

Den. 5. august i år blev børnehavens fødselsdag fejret for: forhenværende, nuværende og kommende børn – forældre – personale samt samarbejdspartnere. I I børnehaven var der udstillet avisudklip, billeder m.m. fra de første 20 år. I haven, hvor børnene havde pyntet med flag og balloner, blev der serveret kaffe, the, økologisk slushice, samt kage fra det økologiske bageri Kornsang på den anden side af vejen. Der var taler af leder Susie Eliasson, af iniativtagerne fra 1991 samt af nuværende forældre. Et husorkester bestående af 2 forældre spillede, og på et tidspunkt var der underholdning for både store og små medMr. Toons der hentede alle på sin hvide hest ved navn Sorte, cyklede på et-hjulet cykel samt kravlede ind i en ballon.

 

Og så Torup Børnehave klar til 20 år til!