Driftsgarantier i kommunen

 

Af Morten Kyst, tidl. sekretariatschef i DLO

 

I henhold til lovgivningen (Dagtilbudsloven) kan Kommunerne, som en del af deres godkendelseskriterier, forlange en leverance­sikkerhed fra de Private daginstitutioner, i form af krav om at in­stitutionerne skal stille med en bankgaranti (på anfordringsvilkår), der i størrelse svarer til 3 måneders budget for institutionen.

Der er altså tale om en ”kan-bestemmelse”. Kommunerne behøver ikke at kræve en sådan bankgaranti, der er et fordyren­de element for Privatinstitutionerne, og som for nogle initiativta­gere kan være en barriere i forhold til at få etableret en privatin­stitution.

DLO (Daginstitutionernes Lands-Organisation) har nu foreta­get en undersøgelse, der viser, hvilke krav alle landets 98 kom­muner stiller til Privatinstitutionerne i forhold til at stille en bank­garanti.

DLOs undersøgelse viser følgende:

 

 

 

I DLO synes vi, det er meget positivt, at over 25% af landets kommuner nøjes med at kræve en mindre bankgaranti end lovens maksimale på 3 måneder – og det er som om vi kan spore en svag tendens til, at Kommunerene af egen drift lemper på krave­ne. Men DLO vil – som privatinstitutionernes politiske talerør – fortsat arbejde for, at lovgivningen bliver ændret, så Kommunerne maximalt må kræve 1 måneds driftsgaranti. Dette har lige siden lovens indførelse i 2005 været en af DLOs højeste politiske priori­teter. Vi har ikke forsømt nogen lejlighed til – overfor Lovgiverne på Christiansborg - at fremføre dette ønske. Vi har gentagne gan­ge på møder med de fleste af Folketingets partiers ordførere op­fordret til en lovændring, hvilket vi også har fremført ved et Fore­træde for Folketingets relevante udvalg, ligesom vi ved vore møder med dagtilbudsområdets skiftende Ministre siden 2005, har presset på for en lempelse.

I 2011 var en lempelse meget tæt på at blive en realitet, da der under den forrige ”Løkke-regering”, på Christiansborg – med et flertal i Folketinget bag – blev indgået en politisk aftale om bl.a. at nedsætte kravet til kun en måneds garanti. Den politiske aftale herom nåede desværre ikke at blive udmøntet inden der kom et Folketingsvalg og et efterfølgende regeringsskifte.

DLO har siden fulgt op på sagen, og så sent som i oktober må­ned 2015 fremførte vi igen ønsket overfor områdets nuværende minister på et møde med Minister for Børn, Undervisning og Lige­stilling, Ellen Trane Nørby.

Nu har vi så lavet denne kortlægning, og håber at den kan være et bidrag til inspiration og overvejelser ude i Kommunerne og på Christiansborg.