Døgnåben i en lille by i Vestjylland

I den lille landsby Sdr. Vium i Vestjylland bor knap 200 beboere. Og nu tænker du sik­kert, at det her er endnu et eksempel på en oplistning af de mange problemstillinger, der efter sigende findes i ”udkants Dan­mark”. Men læs nu videre for der gemmer sig en overraskende og meget livsbekræf­tende historie, der vidner om mod og et bredere livssyn, hér på en lille plet midt mellem Skjern og Bork ved Ringkøbing fjord. For landsbyen Sdr. Vium summer af liv, og har ambitioner om at tiltrække tilflyt­tere, og den seneste ide kan bestemt være den, der får det til at ske.

Sdr. Vium friskole, der blev oprettet i 1988, netop fordi den daværende folkesko­le var lukningstruet og risikerede at tømme byen for liv. Skolen har hver dag omkring 45 elever. Til skolen er også tilknyttet en in­tegreret institution med SFO, børnehave og vuggestue. Og det er hér, hvor der pr. 1. ja­nuar 2017 åbnes mulighed for at få passet børn om aftenen, natten og i weekenden i forskellige moduler, så man faktisk kun be­taler for det man bruger.

 

Tryghed i at have ét sted

 

Det er bestemt ikke hver dag, at der i lille Danmark bliver oprettet en døgnåben dag­institution. Og det sker bestemt ikke sær­ligt tit i Vestjylland. Men det sker altså i Sdr. Vium.

     ”Vi har allerede haft forespørgsler på, om man kan få en plads i døgntilbuddet”, siger Kiki Hansen, der er leder af den inte­grerede institution SpireVium i Sdr. Vium. Fra sit eget arbejde kender hun selv til pro­blematikken med arbejde om aftenen, idet både hun og hendes mand, der også arbej­der om aftenen, godt kan bruge pasning på skæve og skiftende tidspunkter.

”Min egen datter, der nu er 10 år, har sagt, at hun hellere ville have været i en in­stitution, når jeg er på aftenarbejde, end at have en ung barnepige eller sove hos ven­ner og familie, når det kun er det, der kun­ne lykkes. Hun synes det er mere trygt, at være blandt de pædagoger hun kendte”, fortsætter Kiki.

     Og drivkraften til at åbne døgndelen i institutionen handler da også om at skabe tryghed for familierne. Trygheden i at have et tilbud, der ikke er sårbart, midlertidigt el­ler en nød-løsning, men et tilbud med et pædagogisk indhold, der sigter på at skabe rammerne for et godt børneliv.

     ”Forældre, der får passet deres børn om aftenen, om natten og i weekenden bliver mødt med så mange fordomme, og for mig er det vigtigt, at de børnefamilier, hvor forældrene arbejder skævt og skiftende ikke skal føle sig som dårlige forældre. Vi har et samfund, der skal fungere 24 timer i døgnet, og det betyder, at der altså er no­gen, der arbejder skævt og skiftende”, si­ger Kiki Hansen.

     Nogle af de fordomme forældre, der ar­bejder skævt og skiftende møder går bl.a. på, at man så må indrette sig, så det ikke er nødvendigt at få passet børnene om af­ten, natten eller i weekenden.

     ”Det kan jo så betyde, at forældrene stort set aldrig ser hinanden, - og hvor bli­ver familielivet så af?” spørger Kiki Hansen.

 

Lokal Interesse

 

Muligheden for at holde liv i de små sogne er også én af grundene til at Kiki Hansen fandt ideen om en institution med den ulti­mative fleksibilitet i åbningstiden interes­sant, og det er hun ikke ene om.

     ”Både borgmesterkandidaten, der stiller op til næste kommunalvalg er interesseret i at følge med i, hvad der sker for os herude, men også formanden for Børne- og Unge­udvalget i Ringkøbing Skjern Kommune er interesseret i at blive briefet løbende”, siger Kiki Hansen.

Og det er ikke nok med den politiske in­teresse. En borger i Sdr. Vium, der lige har sat sit hus til salg, har bedt ejendomsmæg­leren om, at der i annoncen for huset bliver nævnt, at det er muligt at få passet sine børn i en døgnåben institution.

”Vi var på besøg i Troldehulen i Esbjerg og Haraldsgården i København for at hente inspiration til, hvordan vi skal indrette os. Troldehulen, der også ligger lidt uden for byen er på få år blevet en meget stor og populær institution”, fortsætter Kiki.

Personalet er med

     På spørgsmålet om personalets holdning til at deres institution skal være en døgnåben daginstitution, svarer Kiki:

     ”Personalet har taget rigtig godt imod dette her, og de fleste synes, at det er rigtig spændende, og glæder sig til at komme rigtig i gang med hverdagen”

Kort efter, at beslutningen var taget om, at der skulle være døgnåben, havde en af pædagogerne set, at der var senge på til­bud, og hun tog en rask beslutning, og købte ind. Så sengene er allerede indkøbt.

     ”Døgndelen bliver indrettet meget hjemligt, - det vil sige så hjemligt som mu­ligt, så den adskiller sig fra den øvrige insti­tution, og at børnene, når de skal være her om aftenen, natten eller i weekenden, føler at det er så hjemligt som muligt”

     Døgndelen bliver indrettet i det, der i dag er vuggestuen, hvor man er nær køk­kenet, og hvor der er gode muligheder for at lave det skifte, der markerer, at man ”går hjem” fra institutionen, når den al­mindelige hverdag slutter, selvom barnet skal blive i institutionen.

 

Næste skridt

 

Der har allerede været en del pressedæk­ning på, at man laver en døgnåben dagin­stitution i den lille by, men endnu har Spire­Vium ikke været ude i en egentlig markedsføringsindsats. Men at det er inte­ressant for lokalområdet, er indlysende, set ud fra den interesse, der allerede nu er kommet ud af, at man har offentliggjort, at tilbuddet åbnes fra 1. januar 2017.

     ”Vi er i planlægningsfasen med, hvor­dan vi skal gribe det an, men regner med at der skal laves nogle foldere, som kan bli­ve uddelt på eksempelvis sygehusene i Her­ning og Holstebro, men også til ejendoms­mæglere, der har en interesse i, at lokalområdet har så mange tilbud som mu­ligt”, slutter Kiki.

     Med Børnehaven SpireViums beslutning om døgnåbning slutter de sig til en lille ”fa­milie” af de få, men meget populære døgnåbne daginstitutioner i Danmark.